DETSKÁ RADOSŤ

                        IBAN: SK7902000000001993318455
                  BIC:   SUBASKBX
                                          IČO:   31807119
                                         
DIČ:   2022100212       

Obsah stránky
 
 
Neprehliadnite
 
 
Počet videní:
  
 

Stanovy

Článok 1.) Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Združenie detská radosť je dobrovoľné, nepolitické, neziskové, nezávislé združenie občanov podľa z. č. 83/1990 Zb.
 2. Oficiálna skratka združenia je ZDR (ďalej ZDR)
 3. ZDR sídli na na adrese Hrdličková 19/a, 83101 Bratislava III
 4. ZDR sa zakladá na dobu neurčitú
 5. ZDR je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva i povinnosti

Článok 2.) Názov združenia

 1. Združenie detská radosť (v skratke ZDR)

Článok 3.) Sídlo združenia

 1. Hrdličková 19/a, 83101 Bratislava

Článok 4.) Ciele a činnosť ZDR

 1. Vytvoriť komunitu ľudí schopných spôsobovať detskú radosť, pomáhať deťom zo slabších sociálnych vrstiev, z detských domovov a sociálnych ústavov.
 2. Organizovať spoločenské stretnutia a letné či víkendové tábory pre tieto deti
 3. Združovať ľudí, ktorí by radi finančne, hmotne, či osobným pričinením pomohli zlepšiť situáciu detí z neúplných rodín, detí bez rodičov, detí telesne či duševne postihnutých.
 4. V rámci možností sa zapájať do podobných projektov alebo akcií organizovaných mimo združenia, s ktorými združenie sympatizuje (dobrovoľné darcovstvo krvi, humanitárna pomoc a pod.).

Článok 5.) Členstvo

 1. Členom ZDR môže byť ktorákoľvek osoba bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, ktorá súhlasí so znením stanov.
 2. Členstvo je dobrovoľné.
 3. O prijatí člena rozhoduje Správna rada.
 4. Nárok na členstvo vzniká dňom poskytnutia akejkoľvek osobnej alebo finančnej pomoci pri organizovaní akcie či humanitnej zbierky pre deti.
 5. Člen združenia má právo voliť, a byť volený do orgánov združenia ako sú správna rada alebo revízna komisia.
 6. Povinnosťou člena ZDR je plniť a dodržiavať stanovy združenia, zúčastňovať sa zjazdu združenia a iných aktivít združenia, ako aj aktívne pôsobiť v rámci projektov združenia a na vyzvu Správnej rady potvrdiť svoj záujem o pokračovanie členstva v ďalšom období.
 7. Člen ZDR má právo vyjadrovať sa k činnosti združenia, samostatne navrhovať oblasti, v ktorých môže ZDR pomocť deťom, a zúčastňovať sa takýchto podujatí a projektov ZDR.
 8. ZDR rozoznáva dva typy členstva: členstvo aktívne a členstvo čestné
  1. Aktívne členstvo
   1. Pre aktívne členstvo je potrebné splniť podmienky bodu 5.1 až 5.7 stanov ZDR.
  2. Čestné členstvo
   1. Ak Správna rada uzná za vhodné, môže udeliť čestné členstvo i osobe, ktorá záujem o členstvo v ZDR neprejavila. Táto osoba o udelení čestného členstva bude podľa možnosti upovedomená e-mailovou správou, alebo listom. Účel udelenia čestného členstva spočíva vo vyjadrení úcty členov Správnej rady voči nominovanej osobe. Čestný člen má právo členstvo neprijať, resp. kedykoľvek požiadať o bezodkladné zrušenie členstva, k výkonu čoho sa Správna rada zaväzuje.
 1. Zánik členstva:
  1. na základe rozhodnutia člena;
  2. na základe rozhodnutia Správnej rady, pokiaľ člen porušuje stanovy a základnú myšlienku ZDR;

Článok 6.) Orgány ZDR

 1. Orgánmi ZDR sú:
  1. Členský zjazd
  2. Správna rada
  3. Predseda
  4. Revízna komisia

Článok 7.) Členský zjazd

 1. Správna rada (ďalej SpRa) je výkonným orgánom združenia, ktorý zastupuje ZDR navonok i dovnútra.
 2. Správnu Radu volí členský zjazd združenia.
 3. SpRa sa pokladá za uznášaniaschopná, ak sa stretne jej nadpolovičná väčšina.
 4. Právoplatným rozhodnutím SpRa je také rozhodnutie, ktoré bolo odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou členov SpRa.
 5. Počet členov SpRa závisí od rozhodnutia SpRa.
 6. SpRa rozhoduje o všetkých záležitostiach ZDR vrátane výkonu svojich rozhodnutí.
 7. Členom SpRa sa môže stať iba funkčný člen ZDR, a to na základe voľby členského zjazdu.
 8. Členstvo v SpRa zaniká buď z vlastnej iniciatívy člena SpRa, alebo na základe rozhodnutia SpRa, či členského zjazdu.

Článok 9.) Predseda

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom ZDR.
 2. Predsedu združenia voli vždy SpRa.
 3. Predseda združenia je zároveň aj predsedom SpRa.
 4. Predseda koná a podpisuje v mene združenia vo všetkých veciach navonok.
 5. V neprítomnosti predsedu konajú prítomní členovia SpRa.
 6. Predseda sa svojej funkcie môže vzdať pod podmienkou, že určí svojho nástupcu.

Článok 10.) Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia zodpovedajúcim sa za svoju činnosť členskému zjazdu ZDR.
 2. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, jeho celkovú činnosť a neodkladne upozorňuje SpRa-du na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 3. Revízna komisia predkladá výsledky svojej kontrolnej činnosti minimálne raz za rok, a to členskému zjazdu združenia.

Článok 11.) Hospodárenie združenia

 1. ZNN hospodári s nehnuteľným, hnuteľným a duševným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. príjmy z eventuálnej vlastnej činnosti;
  2. dary a príspevky fyzických a právnických osôb;
  3. účelové prostriedky získané na určené aktivity združenia;
  4. dotácie a granty od právnických osôb
 3. Združenie so svojím majetkom hospodári podľa rozpočtu, ktorý je schválený SpRa a následne na najbližšom zjazde ZDR. Toto hospodárenie musí byť vždy v súlade s cieľmi ZDR.

Článok 12.) Zánik ZDR

 1. ZDR zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianským združením, a na základe rozhodnutia SpRa;
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra.
  nové
 2. Rozhodnutie o zániku ZDR bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle platných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.